Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Delovna telesa vlade

Delovna telesa vlade

Delovna telesa Vlade RS
Delovna telesa ustanovi Vlada RS na podlagi Poslovnika Vlade RS ali pa na podlagi posameznega področnega zakona, ki
določa ustanovitev delovnega telesa in njegovo sestavo.

Delovna telesa vlade (odbori, komisije itd.) sestavljajo predsednik, njegov namestnik in ustrezno število članov, ki jih
imenuje vlada. Odločajo z večino glasov na seji navzočih članov. O obravnavi posameznih zadev in vprašanj se pripravi
poročilo, ki vsebuje oceno obravnavanega gradiva (teme), stališča do posameznih bistvenih vprašanj in rešitev, morebitne
predloge za spremembo ali dopolnitev predlaganih rešitev, stališča delovnega telesa do predlaganih mnenj in predlogov in
predlog sklepov, ki naj jih sprejme vlada.

Da bi bilo delo vlade in vladnih organov čimbolj strokovno utemeljeno, vlada ustanovi ustrezne strokovne svete kot svoja
strokovno-posvetovalna telesa za določena področja.
Stalna delovna telesa Vlade RS
Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve
Odbor Vlade RS za gospodarstvo
Komisija Vlade RS za administrativne zadeve
Delovne skupine vlade
Za izpolnitev nalog, ki jih vlada zaupa več ministrstvom in vladnim službam, lahko vlada ustanovi delovno skupino vlade;
delovati preneha takoj po izpolnitvi naloge.
Sveti vlade
Za dialog z organizacijami civilne družbe in z nevladnimi strokovnimi institucijami na posameznem področju vlada
(so)ustanavlja svete vlade