Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Dopisna seja vlade

Dopisna seja vlade


Generalni sekretar vlade v skladu z navodili predsednika vlade v informacijskem sistemu vlade objavi sklic in gradivo za
dopisno sejo s poročilom delovnega telesa oziroma stališčem sveta vlade, če je bilo vladno gradivo poprej že obravnavano.
Rok za posredovanje sporočil, ki se lahko določi za vsako točko dnevnega reda posebej, ne more biti krajši od štirih ur in ne
daljši od treh dni. Če se dopisna seja skliče tik pred končanim delovnim dnem ali tik po njem, se praviloma ne sme končati
pred 10. uro naslednjega delovnega dne.

6
Glasovi za in proti glede sprejema gradiva vlade, stališča in pojasnila, umiki glasu proti, zahteve za poprejšnjo obravnavo
vladnega gradiva in zahteve za obravnavo gradiva na redni seji vlade se vnašajo v za to pripravljene obrazce v
informacijskem sistemu vlade.

Član vlade lahko zahteva, da se pred dokončno odločitvijo gradivo poprej obravnava na pristojnem delovnem telesu. Če
postavijo takšno zahtevo trije člani vlade ali več članov, se šteje, da je bilo vladno gradivo umaknjeno z dnevnega reda
dopisne seje. Takšno vladno gradivo obravnava pristojno delovno telo na svoji prvi naslednji seji.

Član vlade lahko zahteva, da se gradivo obravnava na redni seji vlade. Če postavijo takšno zahtevo trije člani vlade ali več
članov, se šteje, da je bilo vladno gradivo umaknjeno z dnevnega reda dopisne seje. Takšno vladno gradivo obravnava vlada
na svoji prvi naslednji redni seji.
Če sprejem gradiva prinaša bistveno obremenitev državnega proračuna, povečanje obsega dela sodišč in javne uprave ali
nove pravnosistemske rešitve, se gradivo, v skladu s prejšnjima odstavkoma, umakne z dnevnega reda dopisne seje že na
podlagi zahteve pristojnega ministra za finance, ministra za pravosodje, ministra za upravo in direktorja Službe vlade za
zakonodajo.

Gradivo s predlaganimi sklepi je sprejeto, če proti njegovemu sprejemu ali proti sprejemu njegovega posameznega dela v
določenem roku ni glasovala več kot polovica članov vlade ali če je za sprejem gradiva glasovala več kot polovica članov
vlade. Če je število članov vlade sodo in je glasovanje izenačeno, odloči glas predsednika vlade. Če je več kot polovica
članov vlade glasovala proti sprejemu le posameznega dela vladnega gradiva, je gradivo kljub temu sprejeto, a brez
spornega dela