Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Državni svet javnost dela

Državni svet javnost dela

Javnost dela
Delo Državnega sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako odloči Državni svet
ali delovno telo (52. člen Zakona o Državnem svetu). Seje Državnega sveta in komisij so javne in jih lahko neposredno
spremljajo državljani.
Javnost dela je zagotovljena tudi prek medijev; na voljo so jim vsa gradiva (razen gradiv zaupne narave) za seje Državnega
sveta in njegovih delovnih teles. Javnost je o delu in dogajanjih v Državnem svetu obveščena tudi prek novinarskih
konferenc, s sporočili, izjavami, spletnih strani in Biltena DS. Novinarske konference lahko sklicujejo predsednik Državnega
sveta v imenu Državnega sveta, predsedniki komisij in vodje interesnih skupin pa v imenu komisij oziroma interesnih
skupin.
Delo Državnega sveta, njegove odločitve oziroma sklepi so predstavljeni na spletnih straneh, v Poročevalcu Državnega sveta
Republike Slovenije in v Biltenu Državnega sveta.
Zakonodaja
Status in delovanje Državnega sveta opredeljujejo:
Ustava Republike Slovenije
Zakon o državnem svetu (uradno prečiščeno besedilo)
Poslovnik državnega sveta
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o ustavnem sodišču
Poslovnik državnega zbora
Zakon o parlamentarni preiskavi
Poslovnik o parlamentarni preiskavi