Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Državni svet

Državni svet

O DRŽAVNEM SVETU
Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je iz:

 • predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi), in
 • predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi).
  Interese, ki pokrivajo vse glavne segmente družbe, med seboj sooča štirideset državnih svetnic in svetnikov:
 • 4 predstavniki delodajalcev,
 • 4 predstavniki delojemalcev,
 • 4 predstavniki kmetov, obrtnikov ter samostojnih poklicev,
 • 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
 • 22 predstavnikov lokalnih interesov.
  Predsednik Državnega sveta: Mitja Bervar
  8
  Podpredsednik Državnega sveta: mag. Stojan Binder
  Sekretar Državnega sveta: Marjan Maučec
  Interesi različnih družbenih skupin se v Državnem svetu srečujejo na institucionaliziran način, odločitve pa sprejemajo na
  podlagi soočenja argumentov na strokovni ravni. Z namenom ohranitve visoke stopnje strokovnosti in izločitve političnih
  interesov iz delovanja Državnega sveta je zakonodajalec določil, da državni svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.
  Državni svetniki so zaposleni na različnih družbenih in gospodarskih področjih, ki so prek interesnih skupin zastopana v
  Državnem svetu, tako ohranjajo vsakodnevni stik s področjem, ki ga zastopajo.
  Sestava Državnega sveta naj bi nevtralizirala vpliv političnih strank, ki se predvsem prek Državnega zbora vključujejo v
  zakonodajni postopek. Državni svet ne predstavlja vseh državljanov Republike Slovenije, temveč le posamezne družbene in
  gospodarske interese. Njegov položaj in njegova struktura zato narekujeta ustrezni volilni sistem, ki je različen od sistema
  volitev v Državni zbor. Temeljne razlike so v načinu volitev, v volilni pravici, v vlogi političnih strank, v sistemu razdelitve
  mandatov ter mandatni dobi.
  Volitve v Državni svet ne ureja Ustava RS, ampak zakon, ki ga sprejme Državni zbor z absolutno dvotretjinsko večino. Volitve
  so posredne prek ustreznih interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnostih. Posredne volitve omogočajo tesnejšo
  povezanost med člani interesnih skupin in njihovimi predstavniki kot neposredne volitve. Prav iz tega razloga pri takih
  volitvah ni potrebno predstavništvo političnih strank, vendar pa politični vpliv ni povsem izključen iz delovanja Državnega
  sveta. Največji vpliv imajo politične stranke prek svetnikov, ki so predstavniki lokalnih interesov. Volijo jih predstavniška
  telesa lokalne skupnosti, ki se oblikujejo na podlagi splošnih volitev, na katerih imajo politične stranke odločujočo vlogo.
  Mnogo manjši vpliv kot pri predstavnikih lokalnih interesov pa ima politika pri predstavnikih funkcionalnih interesov.