Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Redna seja vlade

Redna seja vlade


Seje vlade sklicuje predsednik vlade na stalno določeni dan v tednu. V njegovi odsotnosti vodi sejo minister, ki ga je določil
predsednik. Seja vlade se začne z določitvijo dnevnega reda. Na predlog predlagatelja lahko vlada v nujnih primerih razširi
predlog dnevnega reda z obravnavo še neobjavljenega vladnega gradiva.

Po končani obravnavi posamezne točke dnevnega reda vlada sprejme sklepe, s katerimi gradivo in predlagane rešitve
sprejme v predlaganem ali spremenjenem besedilu, oziroma sklepe, s katerimi gradivo zavrne. Vlada lahko sklepanje tudi
odloži in naloži predlagatelju, da gradivo dopolni, ali pa ustanovi delovno skupino, ki predloženo gradivo ustrezno dopolni.

Sklepčnost vlade se ugotavlja na zahtevo posameznega člana vlade. Če je bila vlada sklepčna pri določanju dnevnega reda in
če med sejo ugotavljanje sklepčnosti ni bilo zahtevano, se šteje, da je bila vlada sklepčna ves čas seje.

O delu na redni seji vlade se pišejo dobesedni zapisi, ki so zapisi magnetofonskega, video ali drugega posnetka. Dobesedni
zapisi so podatki z najvišjo stopnjo tajnosti