Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Seje vlade

Seje vlade


Predsednik vlade v skladu z ustavo, zakoni in poslovnikom vodi in usmerja delo vlade, usklajuje delo ministrov, skrbi za
enotnost vlade in jo predstavlja. Vodi seje vlade, daje ministrom napotke, zahteva poročanje posameznih ministrov o
njihovem delu, predstavlja vlado pred drugimi vejami državne oblasti in zastopa stališča vlade v medijih.

Vlada dela in odloča na rednih in dopisnih sejah.

Na rednih sejah predsednik vlade in ministri sodelujejo in odločajo neposredno. Na dopisnih sejah člani vlade sodelujejo in
odločajo, uporabljajoč informacijsko-telekomunikacijske storitve v okviru informacijskega sistema za podporo postopkom
sprejemanja odločitev vlade (informacijski sistem vlade).
Za izpolnitev nalog, ki jih vlada zaupa več ministrstvom in vladnim službam, lahko vlada imenuje delovno skupino vlade, ki
preneha delovati po izpolnitvi naloge ali po preteku roka za njeno izpolnitev. Ob prenehanju delovanja vodja delovne
skupine vladi nemudoma predloži poročilo o izpolnitvi nalog.
Gradivo vladi lahko predlagajo v obravnavo predsednik vlade, ministri, generalni sekretar vlade, direktorji vladnih služb in
drugi pooblaščeni predlagatelji. Predložena gradiva morajo biti usklajena med ministrstvi in vladnimi službami, ki jih
zadevajo, razen če zaradi nujnosti ali drugih razlogov to ni mogoče. Predlagatelji pri pripravi zakonov, predpisov in drugih
gradiv pravne narave v vseh fazah postopka sodelujejo s Službo vlade za zakonodajo. Gradivo mora med drugim vsebovati
oceno finančnih posledic njegovega sprejetja, obrazložitev skladnosti s predpisi, oceno povečanja oziroma zmanjšanja
obremenitve sodišč ali javne uprave, pa tudi vse sestavine, ki jih predpisuje poslovnik državnega zbora.

Vlada obravnava samo tista gradiva, ki so generalnemu sekretariatu poslana v elektronski obliki. Vladno gradivo mora biti
podpisano z varnim elektronskim podpisom predlagatelja oziroma mora biti na kak drug način, ki ga določi generalni
sekretar, nedvomno razvidno, da je gradivo poslal predlagatelj. Izjemoma lahko generalni sekretar predlaga predsedniku
vlade oziroma predsedniku delovnega telesa, da na dnevni red seje uvrsti tudi gradivo, ki ga zaradi tehničnih ali drugih
upravičenih razlogov ni bilo mogoče pravočasno predložiti v elektronski obliki.
5
Generalni sekretar gradivo vlade, sklice sej, zapisnike sej in druge dokumente, povezane s sejo vlade in njenih delovnih
teles, objavi v informacijskem sistemu vlade. Dostop do njega imajo člani vlade, generalni sekretar, direktor urada
predsednika vlade, direktorji vladnih služb in njihovi pooblaščenci.

Člani vlade lahko v treh delovnih dneh po objavi vladnega gradiva predložijo svoje pripombe oziroma lahko nasprotujejo
njegovi obravnavi. V navedenem roku lahko ministrstva, pristojna za finance, pravosodje in upravo, in Služba vlade za
zakonodajo zahtevajo podaljšanje roka na devet delovnih dni, če gre za obsežnejše gradivo in če njegovo sprejetje pomeni
velike finančne posledice, dodatne obremenitve sodišč ali javne uprave oziroma nove pravnosistemske rešitve. Če so člani
vlade k objavljenemu vladnemu gradivu dali pripombe, se postopek obravnave nadaljuje po prejemu obvestila o njegovi
uskladitvi oziroma po prejemu obvestila predlagatelja o opravljenem, a neuspešnem usklajevanju in njegove zahteve, da se
gradivo obravnava kljub neusklajenosti. Neusklajeno gradivo pa je umaknjeno iz vladnega postopka, če v mesecu dni od
dneva objave ni usklajeno.
Če k vladnemu gradivu niso bile dane pripombe, generalni sekretar po poteku najmanj treh delovnih dni od njegove objave
določi postopek njegove obravnave.
Gradivo vlade se lahko obravnava:
 na redni ali dopisni seji vlade po poprejšnji obravnavi na pristojnih delovnih telesih;
 na redni ali dopisni seji vlade brez poprejšnje obravnave na pristojnih delovnih telesih;
 na pristojnem delovnem telesu, ki gradivo dokončno obravnava
Če pristojno delovno telo zavrne gradivo vlade, tega ni mogoče uvrstiti na sejo vlade.
Gradivo, ki ga je obravnavalo delovno telo in h kateremu niso bile dane pripombe, se vladi predloži v obravnavo praviloma
še v istem tednu.