Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Sestava valde – sekretarji in uradniki

Sestava valde – sekretarji in uradniki

Državni sekretarji
Vsako ministrstvo ima lahko največ dva državna sekretarja ali sekretarki, ki imajo status funkcionarja. Državni sekretar
pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister, ga nadomešča na osnovi pisnega
pooblastila v času njegove odsotnosti ali zadržanosti pri vodenju in predstavljanju ministrstva ter predlaganju gradiv v
obravnavo vladi. S podelitvijo pooblastila se minister ne razbremeni odgovornosti. Minister ne more pooblastiti državnega
sekretarja ali koga drugega, da izdaja predpise in glasuje na seji vlade.
Vlada pa lahko tudi na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje državnega sekretarja, ki pomaga
predsedniku vlade oziroma ministru pri opravljanju funkcije v okviru danih pooblastil, s tem, da ima tudi minister brez
resorja lahko največ enega državnega sekretarja.
Državnemu sekretarju preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom in avtomatično s prenehanjem funkcije tistega, ki ga je
predlagal v imenovanje.
Položajni uradniki
Upravno in strokovno delo na zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva vodijo generalni direktorji. Imenuje jih
vlada na predlog pristojnega ministra po poprej opravljenem natečajnem postopku po določilih zakona o javnih
uslužbencih. Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru.
Ministrstva imajo tudi generalnega sekretarja, ki vodi strokovno delo na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi,
informacijskimi in drugimi viri ter pomaga ministru pri koordinaciji med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.