Volitve v državni zbor: prvi možni datum 24. april 2022, zadnji možni datum 5. junij 2022 (o datumu bo odločil predsednik države Borut Pahor)

Sestava vlade – predsednik in ministri

Sestava vlade – predsednik in ministri


Vlado sestavljajo predsednik ter ministri in ministrice. Vlada in ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in
odgovorni državnemu zboru.
Predsednik vlade
Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve, usklajuje delo
ministrov, predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene seje. Predsednik vlade lahko ministrom daje obvezujoče napotke v
zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritve vlade, pri čemer lahko minister, ki meni, da obvezujoči napotki predsednika vlade
ne izhajajo iz vladnih usmeritev, zahteva, da vlada obravnava sporna vprašanja. Predsednik vlade lahko vladi v imenovanje
predlaga enega ali več ministrov, ki opravljajo funkcijo podpredsednika vlade. Minister, ki opravlja funkcijo predsednika
vlade, ga nadomešča v njegovi odsotnosti ali zadržanosti. Predsednika vlade ni mogoče nadomeščati pri opravljanju nalog,
ki zadevajo zaupnico vladi ter imenovanje in razrešitve ministrov.
Ministri
V vlado so imenovani ministri za naslednja področja: finance; gospodarski razvoj in tehnologijo; izobraževanje, znanost
kulturo in šport; kmetijstvo in okolje; infrastrukturo in prostor; notranje zadeve; obrambo; pravosodje in javno
upravo; delo, družino in socialne zadeve; zdravje ter zunanje zadeve.
2
Poleg zgoraj naštetih ministrov ima vlada tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in
avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Predsednik
vlade lahko da pooblastila za pomoč pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi resornemu ministru.
Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh odločitev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko
vodi in predstavlja ministrstvo. Odgovoren je za odločitve pri vodenju ministrstva, pa tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih
moral sprejeti. Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične usmeritve za delo
ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in
organov v njegovi sestavi in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali kak drug predpis.